TAG: Bohan Shih


凝明体 | Ning Ming Font

2017-01-04 02:29 Bohan Shih 台湾

<div>凝明體綜合明體與楷體的優點,橫劃末端有如凝霜般翹起,是它最⼤的特色。放大來看,明體的感覺十分明顯,可作為標題⽤字;縮小來看,又有楷體的優雅,⼗分適合使用於書籍內頁之中。</div>

  • 1


热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行